Przetwarzanie danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Hotelu CZARDASZ

Świadcząc usługi hotelarskie, jako Hotel CZARDASZ pragniemy zapewnić naszych Klientów, że traktujemy Państwa dane z należytą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - RODO.

Sposób, w jaki Hotel CZARDASZ wykorzystuje informacje o Klientach, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zostały umieszczone w Polityce przetwarzania danych.

1. Cel Polityki ochrony danych osobowych

Celem niniejszej Polityki ochrony danych osobowych (dalej w treści określanej jako „Polityka”) jest ustanowienie wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Hotelu CZARDASZ


2. Definicje:

1) Dane - oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z treści niniejszej Polityki, czyli informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy z Hotelem CZARDASZ, np. Twoje imię i nazwisko, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia.

2) Administrator danych osobowych – Witold Bojek, Janusz Naczk prowadzący działalność gospodarcza pod firmą CZARDASZ Witold Bojek, Janusz Naczk s.c., ul. Ofiar Stutthofu 82, 84-242 Luzino, NIP 5881894654

3) Osoba upoważniona – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych.;

4) Przetwarzanie danych osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych;

5) RODO - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 


3. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

a) Twoje dane są wykorzystywane do świadczenia usług przez Hotel CZARDASZ, w ramach realizacji usług hotelarskich, w tym czynności administracyjnych związanych z zawarciem i realizacją umowy, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Powyższe obejmuje również rozpatrywanie reklamacji, wystawianie faktur, i innych czynności z tym związanych, w tym usług marketingowych. 

b) Jakie dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przez Hotel CZARDASZ:

Dane kontaktowe oraz związane z zamówieniem usługi i zawarciem umowy,
imię;
nazwisko;
numer telefonu;
adres e-mail;
numer PESEL,
seria i numer dowodu osobistego lub paszportu,
numer NIP,
adres korespondencyjny,
data urodzenia;
dane karty kredytowej.

c) Jakie dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Hotel CZARDASZ:
Dane kontaktowe;
imię;
nazwisko;
adres e-mail;
numer telefonu;

d) Podstawowe zasady ochrony Twoich danych osobowych 

Wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed rozpoczęciem przetwarzania danych Klienta obowiązani jesteśmy do poinformowania Klienta zgodnie z wymogami RODO. Twoje dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne
do osiągnięcia celów przetwarzania, w tym świadczenia umowy. 
Twoje dane nie są udostępniane bez Twojej zgody, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym.
Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w systemie informatycznym jak i w formie tradycyjnej.
Przysługują Ci wszelkie uprawnienia wynikające z RODO,
Hotel CZARDASZ zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych za pomocą przyjętych procedur odpowiadający ryzyku naruszenia Twoich praw i wolności w skutek przetwarzania przez niego Twoich danych osobowych.

e) Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane przez Hotel CZARDASZ nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od Nas ich dłuższego przechowywania, np. z uwagi na obowiązki wynikające z prawa podatkowego.

Okresy przetwarzania i przechowywania danych mogą w rezultacie różnić się w zależności od celu przetwarzania danych.
Przy rezerwacji dane klienta będą przetwarzane do 3 tygodni po zakończeniu korzystania z usług Hotelu. W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, Twoje dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia
reklamacji lub sporu sądowego przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu, W celach wynikających z prawa podatkowego okres przetwarzania wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną przez
Hotel CZARDASZ na Twoją rzecz usługą. Okres ten związany jest z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Po upływie okresów przetwarzania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub całkowicie zanonimizowane.

f) Czy Twoje dane będą udostępniane?

Do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających Twoje dane mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane przez Administratora Danych Osobowych.

Hotel CZARDASZ może udostępniać dane Klientów m. in. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym. Ponadto w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także
udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.


4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług przez Hotel CZARDASZ: Twoje dane kontaktowe oraz dane związane z zamówieniem usługi i zawarciem umowy, których podanie przez  Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;


5. Twoje uprawnienia

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

a) prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu  otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego;
możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w siedzibie Hotelu, telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownie.

b) prawo do wniesienia:

sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Hotelu CZARDASZ z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją;

c) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

d) prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne, na Twoje żądanie Hotel dokonuje ich sprostowania;

e) prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Hotel CZARDASZ nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego, gdy został wniesiony skuteczny przeciw
względem przetwarzania Twoich danych lub konieczność usunięcia Twoich danych wynika z obowiązku prawnego;

f) prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług; 

g) prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

dochodzeniem roszczeń;
jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Hotelu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

Hotel CZARDASZ niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji - udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na
skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych do Hotelu żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Hotel CZARDASZ może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.


6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

a. odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
b. odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju; 


7. Dane kontaktowe do nas:

Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych są Witold Bojek, Janusz Naczk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CZARDASZ Witold Bojek, Janusz Naczk s.c., ul. Ofiar Stutthofu 82, 84-242 Luzino, 5881894654

W celu realizacji Twoich żądań, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wniesienia sprzeciwu, zapraszamy Cię do siedziby Hotelu lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

adres e-mail: biuro@czardasz.pl

poczta tradycyjna: CZARDASZ ul. Ofiar Stutthofu 82, 84-242 Luzino,

numer telefonu: 58 678 20 40


8. Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

Jeżeli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi lub przekazanych informacji możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

REZERWACJA

 
 
 
REZERWUJ